Moksheim Panorama – Karmøy kommune

Hensikten med planarbeidet er endre eksisterende Regulerinsgsplan 582-1 Reguleringsplan for Moksheim Gnr 147 Bnr 8 mfl. Gjeldende plan er fra 2005 og det ble oppført ett stort frittliggende boligbygg på over 5 etasjer i Byggetrinn 1 ferdig i 2009 og inneholder 52...

Hvedingkvartalet – Harstad kommune

Planarbeidet ble påstartet i 2018 i forbindelse med anbudskonkurranse om nytt parkeringshus i Harstad sentrum. Området ble regulert til parkeringshus, næring og bolig. Reguleringsendringen tar sikte på å regulere i tråd med eksisterende bruk av kvartalet og fremtidig...

Stivlevågen Vest – Karmøy kommune

Reguleringsplan Stivlevågen var delvis endring av eksisterende plan som var regulert til friluftsformål og industriområde. Deler av området var tiltenkt fiske og skipsbygging/verksted, utvikling i kystflåten tilsier at den knytter seg til større og sentraliserte...

Tjøssvolltunet – Karmøy kommune

Hensikten med planarbeidet var å endre gjeldende regulering innenfor samme hovedformål (bolig), men med en annen arealdisponering enn nåværende. 1 2014 så forslagsstiller for seg blokkbebyggelse med 25 enheter, og detaljregulerte arealet til dette formålet. Disse...

Grønnebakkan – Harstad kommune

Detaljregulering Grønnebakkan Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 40 nye boliger. Planforslaget legger til rette for differensiert boligtilbud med eneboliger, rekkehus og boligblokker i varierte størrelser til ulike behov Planen skal også legge til rette...