Tjøssvolltunet – Karmøy kommune

Hensikten med planarbeidet var å endre gjeldende regulering innenfor samme hovedformål (bolig), men med en annen arealdisponering enn nåværende. 1 2014 så forslagsstiller for seg blokkbebyggelse med 25 enheter, og detaljregulerte arealet til dette formålet. Disse planene har ikke latt seg realisere, og man søker arealene endret til konsentrert småhusbebyggelse med 20 enheter. Omreguleringen innebærer justert plassering av parkering, internvei, utearealer og byggeområde, men medfører ingen reell endring i hovedformålet bolig. Endringen fra blokkbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse anses å være mer egnet med bakgrunn i etablert utbyggingsstruktur i området.

Plankonsulent: Glenn Kolberg tel 480 50 035 / glenn@iverket.no

Kvalifikasjoner

Publisert

10. juni 2024