Grønnebakkan – Harstad kommune

Detaljregulering Grønnebakkan

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 40 nye boliger. Planforslaget legger
til rette for differensiert boligtilbud med eneboliger, rekkehus og boligblokker i varierte størrelser til
ulike behov Planen skal også legge til rette for universell utforming og kollektivtrafikk i tråd med Harstad
kommunes trafikkplaner.

Planområdet ligger ca. 3 kilometer sør for sentrum øverst i Grønnebakkan. Området grenser mot
boligområdet Grønnebakkan Velforening mot nord og LNF områder mot sør, øst og vest.
Planområdet utgjør 29 000 m2 i tillegg kommer regulert fortau til Steinvegen

Planen ble godkjent av Harstad kommunestyre i 2021

Ansvarlig plankonsulent: Glenn Kolberg 480 50 035 / glenn@iverket.no

Planområde

Teknisk plan Vann, Avløp, Overvann

 

Kvalifikasjoner

Publisert

7. juni 2024