Hvedingkvartalet – Harstad kommune

Planarbeidet ble påstartet i 2018 i forbindelse med anbudskonkurranse om nytt parkeringshus i
Harstad sentrum.
Området ble regulert til parkeringshus, næring og bolig. Reguleringsendringen tar sikte på å regulere i tråd med eksisterende bruk av kvartalet og fremtidig bruk av ny bebyggelse. Store deler av arealene står i dag tomme og byggene ønskes revet og bygget opp som parkeringshus med forretningslokaler i 1. etg og bolig på toppen. Bygninger som i dag er i bruk ønskes beholdt, dette gjelder Asbjørn Selsbanes gt. 3 og Hans Egedes gt 12. Hans Egedes gt. 12 ønskes regulert med mulighet for en etasje med bolig på toppen. Plasseringen i Harstad sentrum er svært sentral og gunstig i forhold til de formål som foreslås.

Planen legger til rette for 10 000m2 parkeringshus over 4 etasjer, og ca 50 boliger i boligblokk på 6 etasjer over parkeringshuset. Planen ble godkjent i Harstad kommunestyre i 2020

Plankonsulent er Glenn Kolberg tel 480 50 035 / glenn@iverket.no

Kvalifikasjoner

Publisert

10. juni 2024